Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarıyla  Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi, çok boyutlu bilim ve eğitim politikaları, disiplinler arası program ve çalışmaları geliştirebilen; çağdaş ve demokratik, toplumun gerektirdiği şekilde duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, özdenetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren, araştırıcı, girişimci, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Son yıllarda matematiksel becerileri yüksek olan bireylerin sağlık durumlarının daha iyi olduğu sonucunu elde eden bilimsel araştırmalar bulunmaktadır. Araştırmacılar bu durumu matematikte başarılı olanların kendi sağlık durumlarını daha etkili takip edebilmelerine bağlamaktadır. İlköğretim ve hatta daha erken düzeyden itibaren bireylerin aldıkları matematik eğitimi bu açıdan önem arz etmektedir. Matematiği seven ve matematiksel becerileri yüksek öğrencileri yetiştirecek olan nitelikli öğretmenlerin eğitim görmesi amacıyla matematik ve sağlık arasındaki bu ilişkiden hareketle açtığımız Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne bağlı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim dalı olarak öğrencilerimizi bekliyoruz.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği programının temel amacı, öğretmen adaylarının mesleki yaşamlarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen “Matematik Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri” bağlamında ihtiyaç duyacakları temel bilgi, teknolojik bilgi, beceri, deneyim ve yetenekleri edindirmektir. Öte yandan kişisel ve mesleki yaşamlarında “öğrencileri için doğru bir model olabilen, alanındaki gelişmeleri doğrudan izleyebilen, zamanını verimli kullanabilen ve etkili iletişim kurabilen, bilimsel etik kurallarını benimseyen, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı matematik öğretmenleri yetiştirmek de amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için Anabilim Dalımızda teorik alan bilgileri ile teorik eğitim bilgilerini birleştiren, teorik eğitim bilgileri ile teknolojik bilgileri sentezlettiren ve bunları da okul pratikleri ve deneyimleri ile taçlandıran eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütülmektedir.

 

 

İngilizce Öğretmenliği

İngiliz Dili Eğitimi’nin amacı, ilköğretim ve Orta öğretimde yabancı dil eğitim-öğretiminde, İngilizceyi etkin olarak öğretecek düzeyde bilgilerle donatılmış öğretmen yetiştirmektir. Bu amaca ek olarak, alan uzmanlık bilgisini öğretmenlik meslek bilgisiyle başarıyla bütünleştirebilmiş, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donanmış, temel değerlere bağlı ancak eleştirel düşünebilen, gelişime açık, sorunlara çözüm odaklı yaklaşarak alternatifler üretebilen uzman personel yetiştirmektir. Ayrıca güncel yaklaşım ve yöntemleri izleyerek Uluslararası standartlarda dil eğitimini amaçlayan Program benimsediği/benimseyeceği en yeni öğretim stratejileri ile de ön plana çıkmaktadır. Bölümden mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında İngilizce öğretmeni olarak çalışma olanağına sahiptirler. Bunun yanı sıra çeşitli resmi ve özel üniversitelerde gerek hazırlık okulu gerekse hazırlık sonrası İngilizce eğitim veren birimlerde okutman ve öğretim görevlisi olarak çalışabilirler. Ayrıca bu bölüm mezunları yüksek lisans ve doktora derecelerini alarak Yüksek Öğrenim kurumlarında akademisyen olarak görev yapabilirler. Bu bölümden mezun olanlar Avrupa Birliği çalışmaları çerçevesinde de çeşitli idari ve yürütücü görevlere getirilebilirler. Yine Bankaların kambiyo birimlerinde, ulusal ya da uluslararası şirketlerde çevirmen ya da rehber olarak çalışma olanağına sahiptirler.

 

Okul Öncesi Öğretmenliği

Bilgi çağının gereksinimlerine ayak uydurabilecek bireylerin yetiştirilmesinde okul öncesi eğitimin önemi ülkemizde ve dünyada kabul edilmekte ve okul öncesi eğitim yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışacak nitelikli öğretmenlere duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Fakültemiz dünyayla entegre olmuş, yenilikçi vizyonuyla güncel yaklaşım ve yöntemlerin takip edildiği, okul öncesi eğitim alanında uluslararası standartlarda bir eğitim imkanı sunmaktadır. Bu programın temel amacı, sürekli değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilen, yenilikçi, girişimci, yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünebilen, mesleki gelişime açık, eğitim-öğretimle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm üretebilen, 0-6 yaş çocuklarının bilişsel, dil, hareket, sosyal, duygusal, kişilik gelişimlerini destekleyebilecek, öz bakım becerilerini ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlayacak uzmanlık alan bilgisi ve donanıma sahip nitelikli okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektir. Okul Öncesi Öğretmenliği Programı mezunları “Okul Öncesi Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarının anasınıflarında, bağımsız anaokullarında, özel sektöre ait anaokullarında ve küçük yaş çocuklarının bulunduğu özel eğitim kurumlarında görev yapabilmektedirler. Ayrıca, program mezunları yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmek suretiyle üniversitelerin akademik birimlerinde öğretim elemanı olarak görev alabilmektedirler.

 

Özel Eğitim

Özel Eğitim Bölümü’nün amacı, gelişimsel yetersizliği olan çocuklar ile üstün zekâlı çocuklar için özel eğitim öğretmeni yetiştirmektir. Özel eğitimin temel işlevi ise yetersizliği olan bireylere toplumda bağımsız işlevde bulunmalarını sağlayacak becerileri kazandırmaktır. Bu durum eğitim süreçlerinin bireylerin özel durumlarına göre düzenlenmesini gerektirmektedir. Özel eğitim öğretmenliği, genel eğitim öğretmenliğine ek olarak bazı özel yeterliklere sahip olmayı gerektirir. Dolayısıyla bu programda yer alan dersler bu gereksinimlere uygun olarak hazırlanmıştır. Derslerin bir bölümünü tüm öğretmenlik programlarında yer alan “öğretmenlik meslek bilgisi” ve “genel kültür” dersleri oluşturmaktadır. Diğerleri ise çoğunlukla zorunlu ya da seçmeli “alan ve alan eğitimi” dersleridir. Bölümde eğitimlerin uygulamalı olarak yürütülmesine özel bir önem verilir. Öyle ki yedinci ve sekizinci dönemde yer alan neredeyse tamamı uygulamalı dersler, profesyonel hocalar aracılığı ile işbaşında yürütülmektedir. Bu yönüyle üniversitemiz özel eğitim öğretmeni yetiştiren diğer üniversitelerden farklılaşmaktadır. Özel Eğitim Öğretmenliği mezunları, Türkiye ve KKTC’de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gelişimsel yetersizliği olan çocuklar ile üstün zekalı çocuklara hizmet veren sınıflarda, özel eğitim uygulama merkezlerinde, özel eğitim okullarında ve özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde görev yapmaktadırlar. Ülkemizde özel eğitim öğretmeni açığı oldukça yüksektir. Bu programdan mezun olanlar daha zengin istihdam olanağına sahip olmaktadır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitim kurumlarının varlık amacı, öğrencilere bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmanın yanı sıra, öğrencilerin psikolojik gelişimlerini ve sağlıklarını desteklemektir. Okullarda sunulan psikolojik danışmanlık ve rehberlik, öğrencilerin bu gelişimlerini destekler nitelikte hizmetleri kapsamaktadır. 21. yüzyılda giderek yoğunlaşan psikolojik sorunların etkisi ile oldukça önemli bir alan haline gelen Psikolojik Danışma ve Rehberlik, gündelik yaşamda ve okulda ihtiyacı olan öğrencilere ve kişilere yardım sağlamaktadır. Rehber öğretmenler, temel olarak öğrencilerin zihinsel, psikolojik ve sosyal bakımlardan sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için ortam düzenlemekle yükümlüdürler. Bir rehber öğretmenin sağlayabileceği hizmetler; öğrencilerin bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını belirlemek, yaşamlarında var olan veya olabilecek problemlerin tespitini yapmak ve çözümüne ilişkin danışmanlık sunmaktır. Bölümümüz, bu alanda donanımlı, ileri görüşlü, yerel, ulusal ve evrensel değerlere saygılı, kendini sürekli geliştiren, teknolojik gelişmelere hâkim, liderlik ve girişimcilik özelliklere sahip mezunlar vermeyi amaçlamaktadır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunları; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda, Adalet Bakanlığı’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, kreş ve yuvalarda, yetiştirme yurtlarında, özel eğitim merkezlerinde ve işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde psikolojik danışman ve/veya rehber öğretmen olarak görev alabilmektedirler.


Eğitim Fakültesi Görsel Bölümler Tanıtımı