Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 


Sağlık bilimleri alanında yer alan disiplinlerde, ülkenin gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilen ve alanın gerektirdiği sağlık hizmetini nitelikli şekilde sunacak, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirmek; araştırmalar yaparak bilgi üretmek ve topluma hizmet sunmak misyonuyla kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 12 bölüm yer almaktadır.

Alanında yetkin sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesi, toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinde  anahtar öneme sahiptir. Bu amaçla bölüm öğretim planları, alana özgü “Çekirdek Eğitim Programı” doğrultusunda yapılandırılmıştır. Öğrencilerimizin uygulama eğitimleri ise, Florya’da yer alan üniversite hastanemiz ve protokol yapılan diğer özel ve kamu hastanelerinde gerçekleştirilmektedir.

 

Beslenme ve Diyetetik

Gıda, beslenme ve sağlık teknolojilerinin çok büyük bir hızla değiştiği ve geliştiği günümüzde Beslenme ve Diyetetik Bölümünün temel amacı; farklı alanlarda bilimsel gelişmeleri takip eden, bu gelişmeler doğrultusunda ürün ve hizmet üretebilen, analitik düşünen ve sorunlara öneri getirebilen, planlama, uygulama ve değerlendirme yetisi kazanmış diyetisyenler yetiştirmektir.

 

Üniversitemizde, Türkiye’deki diğer Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden farklı olarak, “İyi Beslenme Uygulamaları” ve “Probleme Dayalı Öğrenim”, beceri laboratuvarları ve öğrenci panellerinin yer aldığı Hibrit Eğitim Sistemi uygulanmaktadır. Bu amaçla İyi Beslenme Uygulamaları Salonu ve Deneysel Gıda Laboratuvarı, Antropometri, gıda ve tıp bilimlerinin gerektirdiği pek çok laboratuvar öğrencilerimizin hizmetine sunulmaktadır.

Mezunlar, özellikle kamu/özel hastaneler ve sağlık kurumlarında, kamu/özel toplu olarak beslenilen tüm kurumlarda (Üniversiteler, bankalar, oteller, ilk ve orta öğretim kurumları, bakanlıklar, huzurevleri gibi kurumlarda) ve besin üreten sanayi kuruluşları gibi çok farklı alanlarda istihdam edilmektedir.

 

Çocuk Gelişimi

Çocuk gelişimci, çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmelerinin sağlanması ve yaşam kalitelerinin artırılabilmesi için; doğumdan itibaren ergenlik döneminin sonuna kadar zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında, çocuğu gelişimsel açıdan değerlendirerek, destekleyici, gelişimsel programlar ile çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan meslek mensubudur ve sağlık lisansiyeri kapsamında yer almaktadır.

Mezunlar, yataklı tedavi kurumlarında, aile ve toplum sağlığı merkezlerinde, koruma, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk ve gençlik merkezlerinde, aile danışma merkezlerinde, üniversitelerde, okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, meslek liselerinde, emniyet müdürlüklerinde, sivil toplum örgütlerinde istihdam edilmektedir.

 

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi, çocuklarda ve yetişkinlerde konuşma, dil, iletişim ve yutma bozukluklarının yönetimi ve tedavisi ile yaşam kalitesinin iyileştirilmesi çalışmalarını kapsayan bir bilim dalıdır. Dil ve Konuşma Terapisti (DKT), iletişim, dil, konuşma ve/veya yutma güçlükleri olan çocukları ve yetişkinleri bu sorunları bakımından değerlendiren ve terapi yoluyla tedavi eden kişidir. Mezunlar; okullar, özel klinikler, hastaneler, yaşlı evleri, rehberlik merkezleri, özel rehabilitasyon merkezleri, kamu sağlığı ile ilgili kurumlar, üniversiteler, Sağlık Bakanlığına bağlı ilgili kurumlar ve araştırma laboratuvarlarında istihdam edilmektedir. Dil ve Konuşma Terapistleri aynı zamanda kendi terapi kliniklerini açarak bağımsız olarak da çalışabilmektedirler.

 

Ebelik

Ebe, gebelik öncesi dönemden başlayarak prekonsepsiyonel bakımı sağlayan, doğuma hazırlık eğitimi programlarını hazırlayıp yürütülebilen; gebelik sırasında, doğumda ve doğum sonu dönemde gerekli izlem ve danışmanlık hizmetini verebilen, riskli durumları tespit ederek gerekli önlemleri alan, yeni doğan bakımı 0-6 yaş çocuk izlemi ve aile planlaması danışmanlığı verebilen eğitilmiş sağlık profesyonelidir.

Ebe unvanını alan mezunlar, kamu, üniversite ve özel hastaneler, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, gebe eğitim merkezleri, anne-baba okullarında görev yapabilmekte, ayrıca, özel sağlık kabini açmak suretiyle serbest ebe olarak da çalışabilmektedirler. İsterlerse lisansüstü eğitim çalışmalarını tamamlayarak akademisyen olarak da görev alabilmektedirler.

 

Ergoterapi

Ergoterapi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapi; hastalıklar, kazalar, gelişim bozuklukları nedeniyle, günlük yaşamdaki yetenekleri kısıtlanmış veya kısıtlanabilecek olan insanların, önceden var olan ve herhangi bir nedenle yitirilen zihinsel, sosyal ve fiziksel yeteneklerini yeniden kazandırmayı amaç edinir. Ergoterapistler, yaşlılar, bedensel ve zihinsel engelliler, sokak çocukları, madde bağımlıları, psikiyatrik bozukluğu olan kişiler gibi dezavantajlı grupların istihdam sorunlarını azaltmak, tüm yaş gruplarında sağlıkla ilgili yaşam kalitelerini artırmak, fonksiyonel yetersizliklerini kişi/çevre/aktivite adaptasyonları ile en aza indirmek, bireylere uygun adaptif cihaz tasarımları yapmak, dezavantajlı grupların tümünün faydalanabileceği çevresel düzenlemeler yapmak gibi uygulamalarla bireylerin günlük yaşama bağımsız katılımlarını sağlamak için çalışırlar. Mezunlar, kamu/üniversite hastaneleri, özel hastaneler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, geriatri merkezleri, huzur evleri, okullar, destek eğitim odaları, sosyal aktivite merkezleri, toplum ruh sağlığı merkezleri gibi pek çok alanda görev yapmaktadırlar.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapistler yaralanma, hastalık ve yaşlılık gibi hareket bozukluğuna yol açan her türlü durumda; ağrı ve fonksiyon bozukluklarında, uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanabilen, fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulayacak bilgi ve beceriye sahip, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan meslek elemanlarıdır. Günümüzde fizyoterapistler, hareket ve fonksiyonun çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlarda, bağımsız hareket ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin artırılmasında her geçen gün sayıları artan değişik yaklaşımlarla hizmet vermektedirler.

Öğrenciler anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimleri derslerinin yanı sıra elektroterapi, tedavi hareketleri, ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon, sporcu sağlığı ve rehabilitasyonu gibi alan derslerini alırken ilgili birimlerde stajlarını yaparak mezun olmaktadırlar.

Mezunlar, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, belediye ve üniversite araştırma hastanelerinde, fizik tedavi merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde ve huzurevlerinde çalışabilmektedirler.

 

Hemşirelik

Hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerini planlanma, örgütleme, uygulama ve değerlendirilmesinden ve bu kişilerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Hemşirelik, dünyada ve Türkiye’de toplumun en çok gereksinim duyduğu, sayısal olarak eksikliği yaşanan ve çok çeşitli alanlarda istihdam edilme olanaklarına sahip mesleklerdendir. Mezunlar, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kamu ya da özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda klinik hemşiresi, yönetici hemşire ve eğitim hemşiresi olarak görev yapmakta, ayrıca okul sağlığı hemşiresi, iş yeri hemşiresi, evde bakım hemşiresi gibi birçok farklı alanda da çalışabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü programlara devam ederek akademik kariyer yapma ve akademik hayatı tercih etme olanağına sahiptirler.

 

Odyoloji

Odyoloji Bölümü, işitme bilimi ile uğraşan sağlık personeli yetiştirmektedir. Dört yıllık odyoloji lisansını tamamlayan birey “Odyolog” unvanını alır. Odyolog, bireylerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman hekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak işitme, denge bozukluklarını tespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazları belirleyen sağlık profesyonelidir. Mezunlar, akademik hayatı tercih ederek üniversitelerde öğretim elemanı olabilir, isterlerse mezun olunca kendi kliniklerini açabilirler. Ayrıca hastanelerin odyoloji kliniklerinde, işitme tarama merkezlerinde, özel odyoloji kliniklerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında, işitme eğitiminde ve işitme cihazı firması, Koklear İmplant firmalarında çalışabilir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri Video Tanıtımı